OBČANSKÉ PRÁVO

Život s sebou přináší různé životní situace. Ať už potřebujete uzavřít „neprůstřelnou“ smlouvu nebo odbornou pomoc při reklamaci, případně zastoupení ve sporu se sousedem, věřitelem či dlužníkem, budeme Vám vždy partnerem a zkušenou právní oporou, která bude stát na Vaší straně.

Váš případ důkladně zanalyzujeme, navrhneme možnosti řešení, zastoupíme Vás při jednání s partnerem či protistranou a budeme hájit Vaše zájmy. Pokud dohoda a smírné řešení nebudou možné, zastoupíme Vás v řízení u soudu, správního či jiného orgánu. S námi svého cíle dosáhnete.

Pomůžeme Vám také správně uplatnit nárok na náhradu škody či nemajetkové újmy a zajistíme pro Vás spravedlivé vyrovnání. Zastoupíme Vás jako poškozeného při jednání se škůdcem, ale i v trestním či občanskoprávním řízení.

Spolupracujeme s externími odborníky jako jsou notáři, exekutoři či soudní znalci, proto naše služby a právní servis jsou skutečně komplexní.
 

Nabízíme Vám zejména tyto právní služby:

  • zpracování, připomínkování a kontrola občanskoprávních smluv a dohod, například smlouvy kupní, darovací, nájemní, směnné, o dílo
  • zpracování žalob a zastoupení v soudních sporech
  • poradenství a zastoupení v sousedských a spotřebitelských sporech
  • zastoupení ve sporech o náhradu škody a nemajetkové újmy, včetně uplatnění nároku poškozených v trestním řízení, zastoupení v řízení o vydání bezdůvodného obohacení
  • řešení sporů o vlastnické právo a jiná věcná práva
  • vymáhání pohledávek u soudu včetně jejich uplatňování v exekučním řízení
  • právní pomoc v oblasti práva na ochranu osobnosti
  • právní poradenství při všech typech zajištění převodů nemovitostí jako je zřízení zástavy, věcného břemene či hypotéky, včetně přípravy příslušné smluvní dokumentace
  • vymáhání pohledávek a zastupování v exekučním řízení
  • provádění advokátní úschovy kupní ceny
Neváhejte nás kontaktovat